Tiek vākta informācija par publikācijām tulkojumzinātnē/translatoloģijā

Pārsūtam no profesora Jāņa Sīļa saņemto informāciju par publikācijām tulkojumzinātnē/translatoloģijā: 2016. – 2024. g.:

Mīļās kolēģes un kolēģi!

Lūdzu Jūs atsūtīt savu tulkojumzinātnisko, sastatāmās valodniecības, terminoloģisko un tulkošanas procesā izmantojamo leksikogrāfisko (piem., terminoloģisko vārdnīcu) publikāciju bibliogrāfisko informāciju (publikācijas nosaukumu un pārējos tradicionālos bibliogrāfiskos datus). Jūsu atsūtītā informācija par 2016. – 2023/24. g. publikācijām tiks iekļauta monogrāfijā, kuru paredzēts laist klajā 2025. gadā. Saprotu, ka 2024. g. publikācijas ir nākotnes prognoze, bet informāciju par pēdējo 8 gadu veikumu, lūdzu, sūtiet tūlīt.

Turpinu pētniecisko darbu Valsts pētījuma programmas projekta VPP-LETONIKA-2021/4-0003 apakšprojektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”. Manu pētījumu tēma ir “Latviešu tulkojumvaloda Latvijas tulkojumzinātnē (2015-2024): historiogrāfiska analīze Austrumeiropas un Baltijas valstu tulkojumzinātnes kontekstā/Latvian Translation Language in Latvian Translatology (2015-2024): Historiographic Analysis in the Context of East European and Baltic Translation Studies”.

Šajā pētījumu jomā 2022. un 2023. gadā esmu publicējis četrus zinātniskos rakstus, bet pašreizējā posmā esmu pievērsies darbam ar topošās monogrāfijas “Latviešu tulkojumvaloda Latvijas tulkojumzinātnē (2015-2024): historiogrāfiska analīze Austrumeiropas un Baltijas valstu tulkojumzinātnes kontekstā” (pagaidu nosaukums) struktūras izveidi un darba procesā tapušo tekstu fragmentu pilnveidi.

Ne mazāk svarīgs ir darbs pie grāmatas atsauču bibliogrāfiskā saraksta veidošanas. Kopš 2016. gada LU Latviešu valodas institūtā vairs netiek praktizēta ikgadējā Valodniecības bibliogrāfijas publikāciju apkopošana (I. Migla, vēlāk M. Silkāne), tāpēc Latvijas autoru tulkojumzinātniskās publikācijas katram pētniekam jāmeklē pašam.

Būtu pateicīgs saņemt šo informāciju iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. janvārim, mana darba vietas (Ventspils Augstskolas) e-pastkastītes adrese ir janis.silis@venta.lv, tel. nr. +371 29471094, ar mani var sazināties arī WhatsUp vietnē.

Jau iepriekš liels paldies!

Ar sveicienu

Jānis Sīlis, Dr. filol.

profesors & vadošais pētnieks

Tulkošanas studiju fakultāte

Ventspils Augstskola

Posted on by Administrator in Uncategorized