Kur studēt tulkošanu

Latvijā ir vairākas valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā apgūt tulka, tulkotāja un surdotulka profesiju. Mēs apkopojām informāciju par studiju programmu saturu, uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmeniem.

Latvijas Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju.
Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES
iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Programmas studiju virzieni:
angļu/latviešu/angļu, vācu/latviešu/vācu, franču/angļu/latviešu, angļu/latviešu/krievu

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas – 20

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

https://www.hzf.lu.lv/gribu-studet-hzf/magistra-limena-studijas/

Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma Konferenču tulkošana ir pilna laika divgadīga maģistra programma, kuras nepieciešamību nosaka mūsdienu lielais pieprasījums pēc augsti kvalificētiem tulkiem ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās. Programma veidota sadarbībā ar ES ekspertiem.
Programmu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta tulku
dienesti. Nodarbībās pedagoģiskās palīdzības formā regulāri viesojas EK Tulku dienesta pārstāvji. Iespējamas vizītes Briseles institūcijās. Programmas beidzēji piedalās Eiropas institūciju tulku akreditācijas eksāmenā.

Apakšprogrammas: angļu – latviešu : latviešu – angļu; angļu – vācu – latviešu : latviešu – angļu – vācu; angļu –
franču – latviešu : latviešu – angļu – franču.

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas – 18

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV).

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktors: prof. Andrejs Veisbergs, e-pasts: Andrejs.Veisbergs@lu.lv

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

https://www.hzf.lu.lv/gribu-studet-hzf/magistra-limena-studijas/

Ventspils Augstskola

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā): budžeta – 45, maksas – 20

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā): budžeta – 10, maksas – 15

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā): budžeta – 10, maksas – 10

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni

Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)

Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”.

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai akadēmiskais bakalaura grāds citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju programmu vai jebkura profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Bakalaura profesionālo studiju programmā „Tehniskā tulkošana” tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Iegūstamais grāds:

Bakalaura profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.

Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents

Budžeta vietas – 5

Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Maģistra profesionālo studiju programmu “Tehniskā tulkošana” ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Iegūstamais grāds:

Maģistra profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.

Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents.

Budžeta vietas – 5

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/nac-studet-etzhf/uznemsana-6

Daugavpils Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi.

Iegūstamā grāds: tulks, tulkotājs, profesionālais maģistra grāds tulkošanā.

Uzņemšanas prasības:

 • bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā;
 • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
 • ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

Programmas direktore:

Mg. paed. lektore Diāna Ozola

E-pasts: diana.ozola@du.lv

Tālrunis: 65424238

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Programma sagatavo tulkus un tulkotājus. Apgūstot mutvārdu tulkošanu studenti trenē savu atmiņu, runas uztveršanu ar dzirdi, aktīvi apgūst oratora mākslu. Savukārt apgūstot rakstveida tulkošanu studenti mācās dziļāk saprast tekstu, ieceri un autora mērķi.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaurs tulkošanā

Iegūstamā kvalifikācija: tulks, tulkotājs

Kvalifikācijas līmenis : 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studenti saņem Eiropas konsorcija ECL sertifikātu, kas apstiprina svešvalodas zināšanu līmeni (http://www.ecl-test.com).

Programmas direktore prof. Dr. philol. E. Arhangeļska

Lomonosova 4 – 313.kab., Rīga, LV-1019

Tālr.: +371 67100550

Mob.: +371 29159781

E-pasts: emma.arhangelska@bsa.edu.lv

http://bsa.edu.lv/programs/progr_tulk_lv.html

Ekonomikas un kultūras augstskola (UZŅEMŠANA SLĒGTA)

Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” mērķis ir sagatavot kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi šodienas darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties, gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

– vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

– pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas
vēlākajos posmos.

Studiju programmas direktore: Larisa Turuševa

https://www.augstskola.lv/?parent=77&lng=lva

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lietišķā komunikācija un tulkošana”, studiju virziens “Tulkošana”

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildu punkti:

 1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, ekonomikā – 1 punkts (par katru).
 2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā,
  svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par
  katru).
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents – 1,5 punkti.

Programmas direktore: Mārīte Opincāne, mariteo@tvnet.lv

https://www.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=14

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Surdotulks” (valsts apmaksāta programma)

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās.

Piešķiramā kvalifikācija un izglītības dokuments:

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4. kvalifikācijas līmenis, surdotulka kvalifikācija

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

Vidējā izglītība (pabeigtas 12 klases)

Kontakti:

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508, koledza@siva.gov.lv

Posted on by Administrator in Jaunumi, Tulkiem/tulkotājiem