Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība - Part 8

15. martā notiks seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem-2”

Posted on by Administrator in Jaunumi, Semināri Komentāri ir izslēgti15. martā notiks seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem-2”

15. martā interesentiem būs iespēja noklausīties lekcijas turpinājumu, kurā protokola jautājumi tiks aplūkoti padziļinātāk.
Apmeklētāji tiek aicināti uz semināru sagatavot nelielu mājasdarbu: 2-3 minūšu ilgu uzstāšanos ar vai bez vizuālajiem palīglīdzekļiem. Prezentācijai jābūt īsai un kodolīgai, tajā jāizklāsta problēma un jāieinteresē auditorija. Lūgums prezentāciju nelasīt.
Seminārā noklausīsimies dažas no dalībnieku sagatavotajām prezentācijām un kopīgi analizēsim.

Semināru vada LR Saeimas Kancelejas ilggadēja Protokola nodaļas vadītāja, tulce Inese Pētersone.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekšējais pieraksts ir obligāts (rakstot uz info@lttb.lv).
Dalības maksa: 20 EUR, LTTB biedriem un tulkošanas programmu studentiem: 12 EUR.


Seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem” 2019. gada 8. martā

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiSeminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem” 2019. gada 8. martā

Īpaša iespēja LTTB biedriem un draugiem piedalīties LR Saeimas Kancelejas ilggadējas Protokola nodaļas vadītājas Ineses Pētersones seminārā tulkošanas speciālistiem “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem”, kas notiks 2019. gada 8. martā, plkst. 18.

Pasākumā būs iespēja dziļāk iepazīt kulturālas uzvedības jēdzienus, problēmas etiķetes apguvē, diplomātiskā protokola lietošanu un šodienas aktualitātes.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekšējais pieraksts ir obligāts (rakstot uz info@lttb.lv).
Dalības maksa: 20 EUR, LTTB biedriem un tulkošanas programmu studentiem: 12 EUR.


Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17. maijā

Posted on by Administrator in Semināri, Semināri Komentāri ir izslēgtiKonference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17. maijā

Studenti, jaunie un pieredzējušie pētnieki ir aicināti piedalīties 5. pētnieku un studentu konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Dalībnieka pieteikumu un tēzes (līdz 2400 rakstzīmēm) lūdzam sūtīt konferences organizatoriskajai komitejai (pa e-pastu info@lttb.lv) līdz 2019. gada 6. maijam.

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču.

Konference „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” notiks 2019. gada 17. maijā Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīga.


Tulku un tulkotāju profesijas regulējums

Posted on by Administrator in Tulkiem/tulkotājiem Leave a comment

Latvijā nav tāda tiesību akta, kas visaptveroši noteiktu tulku/tulkotāju tiesības, pienākumus un kvalitātes prasības, taču šie jautājumi ir skarti atsevišķās dažādu aktu daļās. Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā (kurā iekļautas arī tiesību normas, kas izriet no Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā), Administratīvo pārkāpumu kodeksā (zaudē spēku 2020. gada 1. janvārī) un to aizstājošajā Administratīvās atbildības likumā, Civilprocesa likumā un Satversmes tiesas likumā, kā arī dažādos uz tiem balstītos Ministru kabineta noteikumos ir noteikti atsevišķi tulku pienākumi, atbildība, izdevumu atlīdzināšanas kārtība un apmērs, noteikts, kas un kādos gadījumos var saņemt tulka pakalpojumus, minimāli skarti arī kvalitātes jautājumi. Šajos aktos minēts arī, kādu dokumentu tulkojums jānodrošina. Rakstiskās tulkošanas jautājumi skarti Notariāta likumā un MK noteikumos par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi, savukārt surdotulku pakalpojumu sniegšanas noteikumi izklāstīti MK noteikumos par nedzirdīgo un neredzīgo sociālo rehabilitāciju.

Tiesības un pienākumi

Īsumā:

 • tulks ir jāinformē par tā tiesībām un pienākumiem un par atbildību par nepatiesa tulkojuma sniegšanu vai atteikšanos tulkot;
 • tulka pienākums ir atteikties no tulkošanas, ja tas ir personiski ieinteresēts tiesas procesa iznākumā;
 • tulkam nav jāatklāj viņa rīcībā nonākusī informācija;
 • tulkam ir jāievēro tiesneša norādījumi un tiesas lēmumi.

Kriminālprocesa likuma 114. pantā un Administratīvās atbildības likuma 52. pantā ir noteikts, ka tulku informē par tulka tiesībām un pienākumiem, kā arī par atbildību par nepatiesu tulkošanu vai atteikšanos tulkot. Par tiesībām un pienākumiem nav jāinformē tulks, kuram tulkošana ir profesionāls amata pienākums un kurš, uzsākot amata pildīšanu, savu atbildību ir apliecinājis ar parakstu. Arī Notariāta likuma 69. punktā teikts, ka notariālā akta taisīšanā pieaicināts tulks parakstās par to, ka ir brīdināts par kriminālatbildību par apzināti nepatiesu tulkojumu.

Tulkiem ir jāatsakās no dalības kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, ja viņi ir personiski ieinteresēti rezultātā vai pastāv pamatotas aizdomas, ka šāda ieinteresētība pastāv (Kriminālprocesa likuma 16. pants un Administratīvas atbildības likuma 31. pants). Viņiem arī jāinformē procesa virzītājs par apstākļiem, kas var dot pamatu viņu darbības objektivitātes apšaubīšanai, un procesa virzītājs, ņemot to vērā, pieņem lēmumu par tulka uzaicināšanu piedalīties procesā vai atstādināšanu no tā (Kriminālprocesa likuma 115. pants).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 121. pantu, tulkam, ko aizstāvības tiesību nodrošināšanai pieaicinājis procesa virzītājs vai persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai advokāts, ja viņi par to rakstveidā paziņojuši procesa virzītājam, norādot nepieciešamās ziņas par tulku, nav ierobežojamas tiesības neliecināt un nav izņemami personiskie pieraksti.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 152. pantu tulkiem bez ierunām jāpakļaujas tiesneša norādījumiem un tiesas lēmumiem.

Saskaņā ar Notariāta likuma 70. punktu aktos un grāmatās, ja paraksti izdarīti svešvalodā, parakstītāja uzvārds jāraksta valsts valodā tā, kā to izrunā; ja zvērināts notārs šo valodu neprot, to dara pieaicināts tulks, kura parakstu zvērināts notārs apliecina.

Likuma par Tiesu varu 104. pantā noteikti tiesas tulka uzdevumi: likumā noteiktajos gadījumos piedalīties tiesas sēdēs, kā arī tulkot tiesas dokumentus.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 266. pantā teikts, ka administratīvā pārkāpuma lietā tulkam jāierodas pēc institūcijas (amatpersonas) uzaicinājuma un pilnīgi un precīzi jāveic tam uzdotais tulkojums.

Atbildība

Īsumā:

 • par
  atteikšanos tulkot vai apzināti nepareizu tulkošanu soda ar brīvības atņemšanu,
  piespiedu darbu vai naudas sodu;
 • par
  neierašanos uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla soda ar naudas sodu;
 • par
  kārtības traucēšanu tiesas sēdē izraida no sēdes vai soda ar naudas sodu vai
  administratīvo arestu.

Tulku/tulkotāju var sodīt par atteikšanos dot tulkojumu (Krimināllikuma 272. pants un 302. pants) vai apzināti nepatiesa tulkojuma sniegšanu (Krimināllikuma 300. pants). Sodīt var ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu vai – smagākos gadījumos – ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.

Satversmes tiesas likuma 28.2 pantā teikts, ka tulkam, kas neierodas uz tiesas sēdi tādu iemeslu dēļ, ko tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, var uzlikt naudas sodu līdz 150 EUR.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.1 pantā teikts, ka tulkam, ja tas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izmeklētāja vai prokurora aicinājuma, uzliek naudas sodu līdz 140 EUR. Saskaņā ar tā paša kodeksa 201.39 pantu, ja tulks civillietā nepakļaujas tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumam vai neievēro kārtību tiesas sēdes laikā, tulkam uzliek naudas sodu līdz 130 EUR vai piemēro administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm. Tulku dažādos tiesas procesos var izraidīt no sēžu zāles, ja tas atkārtoti traucē kārtību, vai tam uzlikt naudas sodu līdz 300 EUR (Administratīvā procesa likuma 209. pants, Civilprocesa likuma 153. pants).

Ministru kabineta noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” ir noteikts, kā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, ja nav prasīts iesniegt notariāli apliecinātu tulkojumu vai nav noteikta kāda cita kārtība. Papildus noteikumiem par to, kā un kādi dokumenti ir apliecināmi, ir noteikts, ka par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, tulks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Samaksa

Īsumā:

 • tulkiem
  sakarā ar lietu izskatīšanu samaksā ne vien par darbu, bet atlīdzina arī ceļa
  izdevumus un naktsmītnes izdevumus, dažkārt piešķir arī dienas naudu;
 • kompensē
  arī gaidīšanas laiku;
 • civilprocesā
  noteiktā maksimālā stundas likme par secīgo tulkošanu standartgadījumā:
  30 EUR bez PVN;
 • surdotulkiem
  ir noteikts minimālais pakalpojuma izmantošanas laiks.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 754 par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru 7. punktā noteikts, ka tulkam samaksā par procesa virzītāja uzdevumā paveikto darbu. Samaksas apmēru nosaka izmeklēšanas iestāde, prokuratūra, tiesa vai iestāde, kas administrē tiesas budžetu, ņemot vērā tulka kvalifikāciju un pamatojoties uz procesa virzītāja uzziņu.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 267. pantā noteikts, ka tulkiem atlīdzina izdevumus, kas radušies sakarā ar tās institūcijas (amatpersonas) uzaicinājumu, kuras lietvedībā ir administratīvā pārkāpuma lieta. Tulkiem noteiktā kārtībā darbavietā tiek saglabāta darba alga par visu prombūtnes laiku, kas saistīts ar šīs institūcijas (amatpersonas) uzaicinājumu.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 748 par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā ir noteikumi par atlīdzību tulkam par piedalīšanos administratīvajā procesā tiesā. Tie neattiecas uz tulkiem, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar tiesu iestādi. Ir atlīdzināmi ceļa izdevumi atbilstoši faktiskajām izmaksām, naktsmītnes izdevumi, nepārsniedzot apmēru, kas noteikts normatīvajos aktos par komandējuma izdevumu atlīdzināšanu, dienas nauda 4,27 EUR apmērā par katru dienu. Tulkam, kas pēc tiesas uzaicinājuma pildījis uzdevumu no pamatdarba brīvajā laikā vai nestrādā algotu darbu, ir tiesības saņemt atlīdzību par tiesas uzdevumā paveikto darbu izdevumu faktiskajā apmērā un Tiesu administrācijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1342 “Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība” nosaka kārtību, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, bet kura neprot valsts valodu, Kriminālprocesa likuma 11.panta 2.1 un 2.2 daļā minētajos gadījumos nodrošina tulka palīdzību, kā arī palīdzības apjomu. Tie neattiecas uz izdevumu atlīdzināšanu tulkiem, kas tulko, pildot dienesta pienākumus procesa virzītāja iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Samaksu aprēķina par pilnām stundām, un valsts sedz izdevumus par tulkojuma nodrošināšanu ne vairāk kā par 2 stundām katrai noteikumu 5. punktā minētajai darbībai.

Tulkošanas laikā ieskaita arī laiku, ko tulks, kas ieradies procesa
virzītāja vai ieslodzījuma vietas administrācijas norādītajā laikā un vietā,
pavada, gaidot personas tikšanos ar aizstāvi, līdz brīdim, kad tulkam paziņo
par tikšanās atlikšanu no tulka neatkarīgu iemeslu dēļ. Par laiku, ko tulks
pavada, gaidot personu vai viņas aizstāvi, kurš nav ieradies procesa virzītāja vai
ieslodzījuma vietas administrācijas noteiktajā laikā un vietā, tulkam kompensē
izdevumus ne vairāk kā 50 % apmērā no stundas likmes.

Ja tulkošanas vieta atrodas ārpus tulka praktizēšanas vietas
administratīvās teritorijas, tulkojumu nodrošina attālināti. Ja tas nav
iespējams, atlīdzina ceļa izmaksas un vajadzības gadījumā naktsmītnes
izmaksas – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējuma izdevumu
atlīdzināšanu.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 346 par atlīdzināmajiem tulka izdevumiem civilprocesā ir noteikti pusēm atlīdzināmie tulka izdevumi, kas radušies sakarā ar pušu piedalīšanos tiesas sēdē un pušu vai to pārstāvju klātbūtni vai piedalīšanos pierādījumu iegūšanā, pēc Latvijas lūguma pierādījumus iegūstot ārvalstīs. Maksimālā noteiktā stundas likme par secīgo tulkošanu ir 30 EUR (bez PVN), eksotiskākām valodām – 70 EUR.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” ir noteikts minimālais surdotulka pakalpojumu izmantošanas laiks: stunda tulkošanai izbraukumos, 15 minūtes tulkošanai ar elektronisko līdzekļu starpniecību un 15 minūtes rakstiskai tulkošanai.

Kvalitāte un kvalifikācija

Īsumā:

 • tulka,
  tulkotāja un surdotulka profesija aprakstīta profesijas standartā;
 • tulkam
  un tulkotājam jāpārvalda valsts valoda C2 līmenī, bet surdotulkam – C1
  līmenī;
 • tulkošanas
  uzdevumus var veikt arī citas personas, kas pārzina attiecīgo valodu;
 • surdotulkam
  ir noteiktas kvalifikācijas prasības savu pienākumu veikšanai;
 • lietas
  izskatīšanā tulku var noraidīt, ja tas nenodrošina pienācīgu tulkojumu.

Tulka, tulkotāja un surdotulka profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās prasmes, kompetences un zināšanas, kā arī pienākumi un uzdevumi ir atspoguļoti attiecīgi tulka, tulkotāja un surdotulka profesijas standartā. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 ir noteikts tulku/tulkotāju profesijai nepieciešamais valsts valodas līmenis: C2 (tulks, tulkotājs, tiesas tulks, zīmju valodas tulks, tulks referents) vai C1 (surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks).

Normatīvajos aktos paredzēts, ka tulka/tulkotāja uzdevumus var veikt arī personas, kuru amats pamatā nav saistīts ar tulkošanu. Piemēram, Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā (MK Noteikumi Nr. 1075) paredzēts, ka tulkot var arī sekretariāta darbinieki, par starptautiskajiem sakariem atbildīgie utt. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 114. pantu izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, tiesas un brīvības atņemšanas iestāžu tulki nodrošina personu tiesības lietot valodu, kuru tās prot, taču procesa virzītājs var uzdot tulka pienākuma veikšanu arī citai personai, kura prot attiecīgo valodu. Arī Administratīvās atbildības likuma 52. pantā teikts, ka vajadzības gadījumā var uzaicināt vienu vai vairākas personas “kuras prot attiecīgo valodu” vai arī amatpersona vai augstāka amatpersona var tulkot pati, ja prot attiecīgo valodu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 347 “Izlīguma procesa noteikumi” 12. punktu izlīguma procesā var tulkot arī Valsts probācijas dienesta starpnieks, ja tam ir attiecīgās valodas zināšanas. Savukārt Notariāta likumā teikts, ka tulkojumus izgatavot ir atļauts arī zvērinātiem notāriem (66. punkts).

Ministru kabineta noteikumos Nr. 1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” ir noteikta surdotulkiem nepieciešamā kvalifikācija: surdotulka pakalpojumus var sniegt personas, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā “Surdotulks” vai kas līdz 2017. gada 31. decembrim ir uzsākušas studijas studiju programmā “Surdotulks” un līdz kārtējā gada 15. oktobrim iesniegušas savienībā augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, ka ir augstskolas vai koledžas studējošo sarakstā, vai kas ir nokārtojušas atestāciju un saņēmušas savienības izsniegtu sertifikātu zīmju valodas tulka pakalpojumu veikšanai. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 215. pantu tulkam var pieteikt noraidījumu, ja noskaidrojas, ka viņš nenodrošina pienācīgu tulkojumu. Kriminālprocesa likuma 115. pants nosaka, ka tulku var atstādināt, ja tā profesionālā sagatavotība nav pietiekama tā pienākumu veikšanai.


LTTB aptaujas rezultāti 2019

Posted on by Administrator in Publikācijas Komentāri ir izslēgtiLTTB aptaujas rezultāti 2019

2019. gada janvārī LTTB aptaujāja tulkus/tulkotājus, lai uzzinātu to viedokli un vēlmes. Aptaujā piedalījās 50 respondentu. Mēs apkopojām atbildes un sniedzām komentārus.

https://infogram.com/lttb-aptauja-2019-1h984w1jgnwd2p3?live&fbclid=IwAR0h9A8WhXLivdLlQkG1aWIwTdYyAt3Px47DC0bzH3X846iriG26ODPChbI

LTTB vēlas pateikties visiem respondentiem par veltīto laiku un sniegtajām atbildēm. Tās palīdz izprast tulku un tulkotāju viedokli par nozares problēmām, ļauj saprast, ko jūs gaidāt no LTTB un ko LTTB var darīt nozares un tās dalībnieku labā. Pateicamies arī par sniegtajām idejām.
Turpināsim plānot un pilnveidot savu darbību, ņemot vērā jūsu viedokli un vajadzības, lai mūsu darbība būtu “veiksmīga un tulkiem/tulkotājiem praktiski vajadzīga”, kā aptaujā novēlējis kāds respondents.
 
Paldies!

Aptauja “2019 Language Industry Survey”

Posted on by Administrator in Publikācijas Komentāri ir izslēgtiAptauja “2019 Language Industry Survey”
Šogad, tāpat kā pagājušogad, tiek veikts pētījums par tulku un tulkotāju darbu un situāciju valodu nozarē Eiropas Savienībā – 2019 Language Industry Survey. Aptaujas mērķis ir noskaidrot valodu nozares situāciju Eiropas Savienībā, gūstot priekšstatu par tendencēm un gaidām, kā arī uzzinot viedokļus un bažas šajā jomā. Tas savukārt ļaus izskaidrot pašreizējās norises vai pat paredzēt šīs jomas attīstību nākotnē. Šis pētījums papildina dažādus valstu un starptautiskus pētījumus, taču tos neaizstāj.
 
 
 

LTTB tīklošanās pasākums 11. janvārī

Posted on by Administrator in Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi Komentāri ir izslēgtiLTTB tīklošanās pasākums 11. janvārī

Kārtējā LTTB tīklošanās pasākums notiks piektdien, 11. janvārī. Visi LTTB biedri, draugi un visi interesenti tiek aicināti uz neformālo pasēdēšanu par un ap tulkošanu.

Tikšanās vieta: “Double Coffee”, Šķūņu ielā 15, Rīga.
Tikšanās laiks: plkst. 18.00-20.30.


Atklāts Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiAtklāts Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

2018. gada 12. decembrī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā tika atklāta valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas hugo.lv jaunā versija un Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls termini.gov.lv, kuru sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju, Valsts valodas centru, Latviešu valodas aģentūru un Kultūras informācijas sistēmu centru izstrādāja valodu tehnoloģiju uzņēmums “Tilde”.

Terminoloģijas portāls ir vienota vide, kurā ir pieejama informācija par jaunumiem terminoloģijā un citās valodniecības nozarēs. Portālā atrodami Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Valsts valodas centra apkopoti un apstiprināti dažādu nozaru termini, kā arī termini no citiem autoritatīviem avotiem.

Portāla apmeklētājiem ir pieejama terminu datubāze, terminu kolekcijas, kā arī terminoloģijas jaunumi un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas publicētā informācija. Reģistrētie lietotāji varēs piedalīties arī terminrades procesā, balsojot par terminu atveides kandidātiem un tos komentējot. Savukārt terminu izstrādē iesaistītajām iestādēm un to pieaicinātajiem ekspertiem jaunais terminoloģijas portāls kalpos kā terminoloģijas izstrādes platforma, kas atvieglos iesaistīto pušu praktisko un administratīvo darbu un veicinās informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību.

Ar Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu var iepazīties, ejot uz tīmekļa vietni termini.gov.lv!


Noteikts 2018. gada labākais jaunais tulkotājs

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiNoteikts 2018. gada labākais jaunais tulkotājs

2018. gada 7. decembrī noslēdzās starptautiskā valodu uzņēmuma Skrivanek Baltic rīkotais ikgadējais konkurss Latvijas studentiem Labākais jaunais tulkotājs 2018, par kura laureāti kļuva Ventspils Augstskolas studiju programmas Tulkošana 2. kursa studente Ieva Ķilla.

Jauno tulkotāju konkurss norisinājās jau vienpadsmito gadu, un tajā šogad tika saņemti 45 pieteikumi. Konkursa otrajai kārtai – tulkošanai klātienē, neizmantojot palīgmateriālus – tika izvirzīti 18 pretendenti, kuri tulkoja tekstus no angļu un vācu valodas latviešu valodā. Konkurss notika ciešā sadarbībā ar vienpadsmit Latvijas augstskolām – augstskolu RISEBA, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu „Turība”, Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti un Ventspils Augstskolu.

„Jauno tulkotāju konkurss ir kļuvis par vieno no gaidītākajiem gada notikumiem valodu nozarē, kas nu jau vienpadsmito gadu pulcē jauniešus ar izcilām svešvalodu zināšanām no visas Latvijas. Mūsu mērķis, organizējot šo konkursu, ir veicināt studentu interesi par tulkotāja profesiju un atgādināt, ka par spīti tulkošanas tehnoloģiju straujajai attīstībai, lieliski valodu speciālisti ir un būs pieprasīti darba tirgū,” stāsta Vasilijs Ragačevičs, Skrivanek Baltic vadītājs.

Ieva Ķilla konkursā tulkoja tekstus no angļu valodas latviešu valodā. „Liels prieks par iegūto titulu! Bija diezgan grūti tulkot, neizmantojot palīglīdzekļus, nācās uzticēties savām zināšanām. Neierasti bija arī tik daudz rakstīt ar roku” par savu uzvaru saka konkursa laureāte no Ventspils Augstskolas. Šogad konkursa noslēguma kārtai bija izvirzīti septiņpadsmit studenti angļu valodas grupā un viens students vācu valodas grupā.

Konkursantu darbus vērtēja pieredzējuši valodu profesionāļi no vienpadsmit Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī Skrivanek Baltic svešvalodu redaktori un tulkotāji. Darbu vērtēšanas kritēriji bija tulkojuma atbilstība oriģināltekstam un valodas kvalitāte – tulkojuma atbilstība gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības normām, kā arī valodas stilam.

Konkursa Labākais jaunais tulkotājs 2018 uzvarētājs balvā saņēma iespēju gadu bez maksas apgūt izvēlēto svešvalodu, izmantojot Skrivanek Baltic e-mācību programmu un prakses vietu uzņēmumā, kā arī planšetdatoru Lenovo Yoga Tab 3. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma vērtīgas veicināšanas balvas no grāmatnīcas Globuss.


LTTB tīklošanās pasākums 14. decembrī

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiLTTB tīklošanās pasākums 14. decembrī

Šīgada pēdējais LTTB tīklošanās pasākums notiks piektdien, 14. decembrī. Visi LTTB biedri, draugi un visi interesenti tiek aicināti uz neformālo pasēdēšanu par un ap tulkošanu.

Tikšanās vieta: “Caif Cafe”, Šķūnu ielā 16, Rīga.
Tikšanās laiks: plkst. 18.00-21.00.

Pasākums notiek neatkarīgi no dalībnieku skaita!