Tulku un tulkotāju karjeras diena

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiTulku un tulkotāju karjeras diena

15. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 ES mājas 1. stāva Sarunu zālē visi interesenti tiek aicināti noklausīties augstskolu pārstāvju prezentācijas par iespējām studēt mutisko un rakstisko tulkošanu. Pēc prezentācijām apmeklētāji varēs neformālā gaisotnē aprunāties ar pārstāvjiem un pajautāt sīkākus jautājumus.

Interesanti – būs iespējams iepazīties arī ar SURDOTULKA profesiju un izglītības un darba iespējām!

Prezentācijas sniegs Latvijas Universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Ventspils augstskola un SIVA Koledža. Salīdzinošu pārskatu par nepārstāvētajām augstskolām (Ekonomikas un kultūras augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti) sniegs LTTB pārstāvis.

Nāciet paši un aiciniet citus!


Atskats uz tīklošanās un diskusiju vakaru “Darbs ārštatā: kā sevi pasargāt”

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

31. maijā norisinājās Tīklošanās un diskusiju vakars par tēmu “Kā sevi pasargāt”, kur pārrunājām, kā rīkoties gadījumā, kad klients nemaksā, un kā līdz tādiem gadījumiem nenonākt. Papildus tam apspriedām arī uzņēmējdarbības formas un nodokļu režīmus. Paldies visiem dalībniekiem par interesanto diskusiju!

Lūk, daži praktiski piemēri un ieteikumi!

1) Pirms sadarbošanās pārliecināties par klienta reputāciju tādās vietnēs kā proZ, TranslatorsCafe, sudzibas.lv vai vienkārši Google meklētājā, papildinot klienta vārdu ar tādiem vārdiem kā “nemaksā”, “nepilda” u. tml. Var apjautāties par sadarbības pieredzi arī Facebook grupā Tulkotāji un tulki LV. Tai pašā laikā ņemiet vērā ne tikai sliktās, bet arī labās atsauksmes – neveiksmīgas sadarbības gadījumos vaina var būt arī izpildītāja rīcībā.

Atziņa: lieli uzņēmumi diez vai riskēs sabojāt savu reputāciju, nesamaksājot tulkam/tulkotājam.

2) Slēgt līgumu, kur paredzētas arī soda sankcijas kavētu maksājumu gadījumā. Tāpat ieteicams arī vienoties par to, kā risināmi strīdi par kvalitāti un kādas sankcijas piemērojamas nekvalitatīva vai laikā nenodota darba gadījumā, lai izvairītos no tā, ka klients atsakās maksāt vispār, viņaprāt, nekvalitatīva darba dēļ.

3) Līguma neizpildes gadījumā brīdināt klientu, vērsties pie parādu piedzinējiem un/vai tiesā. Prakses piemērs – tulkotājs vērsies pie tulkošanas aģentūras klienta ar lūgumu nesamaksāt aģentūrai, kamēr aģentūra nav samaksājusi tulkotājam. Tomēr, pirms tā darāt, pārliecinieties, ka līgumā ar aģentūru nav aizlieguma kontaktēties ar klientu.
Pastāv arī jautājums, cik daudz laika un naudas esat gatavi ieguldīt parāda atgūšanā, cik efektīvi ir parādu piedzinēju pakalpojumi.

3) Lūgt priekšapmaksu daļējā vai pilnā apmērā. Pēc daļējas priekšapmaksas iesniegt daļu darba, bet pēc atlikuma samaksas – visu pārējo.

Atziņa: ja klients atradis jūs, nevis jūs viņu, tad diez vai būs pretenzijas pret priekšapmaksu.

4) Iesniegt darbu tālākneizmantojamā formātā (ar paroli vai citādi aizsargāts PDF, bildes formāts). Pareizā formātā nodot pēc samaksas saņemšanas.
Jautājums par to, cik šādi aizsargpasākumi ir efektīvi, t. i., cik viegli saņēmējs var no tiem atbrīvoties. Otrs jautājums – cik lielu darbu saņēmējs būs gatavs ieguldīt šādu aizsargpasākumu apiešanā.

Kāda ir jūsu pieredze? Kur meklējat atsauksmes? Vai slēdzat līgumus? Kā jums ir izdevies atgūt parādu? Vai piesaistījāt parādu piedzinējus? Vai esat vērsušies tiesā? Vai prasāt priekšapmaksu, un vai klienti piekrīt to maksāt? Kādi dokumentu aizsargpasākumi ir efektīvi?

pasākuma dalībnieku kopbilde

Dalībnieki LTTB tīklošanās pasākumā “Kā sevi pasargāt”


Kur studēt tulkošanu

Posted on by Administrator in Jaunumi, Tulkiem/tulkotājiem Komentāri ir izslēgtiKur studēt tulkošanu

Latvijā ir vairākas valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā apgūt tulka, tulkotāja un surdotulka profesiju. Mēs apkopojām informāciju par studiju programmu saturu, uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmeniem.

Latvijas Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju.
Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES
iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Programmas studiju virzieni:
angļu/latviešu/angļu, vācu/latviešu/vācu, franču/angļu/latviešu, angļu/latviešu/krievu

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas – 20

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

https://www.hzf.lu.lv/gribu-studet-hzf/magistra-limena-studijas/

Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma Konferenču tulkošana ir pilna laika divgadīga maģistra programma, kuras nepieciešamību nosaka mūsdienu lielais pieprasījums pēc augsti kvalificētiem tulkiem ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās. Programma veidota sadarbībā ar ES ekspertiem.
Programmu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta tulku
dienesti. Nodarbībās pedagoģiskās palīdzības formā regulāri viesojas EK Tulku dienesta pārstāvji. Iespējamas vizītes Briseles institūcijās. Programmas beidzēji piedalās Eiropas institūciju tulku akreditācijas eksāmenā.

Apakšprogrammas: angļu – latviešu : latviešu – angļu; angļu – vācu – latviešu : latviešu – angļu – vācu; angļu –
franču – latviešu : latviešu – angļu – franču.

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas – 18

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV).

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktors: prof. Andrejs Veisbergs, e-pasts: Andrejs.Veisbergs@lu.lv

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

https://www.hzf.lu.lv/gribu-studet-hzf/magistra-limena-studijas/

Ventspils Augstskola

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā): budžeta – 45, maksas – 20

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā): budžeta – 10, maksas – 15

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā): budžeta – 10, maksas – 10

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni

Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)

Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”.

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai akadēmiskais bakalaura grāds citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju programmu vai jebkura profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Bakalaura profesionālo studiju programmā „Tehniskā tulkošana” tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Iegūstamais grāds:

Bakalaura profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.

Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents

Budžeta vietas – 5

Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Maģistra profesionālo studiju programmu “Tehniskā tulkošana” ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Iegūstamais grāds:

Maģistra profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.

Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents.

Budžeta vietas – 5

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/nac-studet-etzhf/uznemsana-6

Daugavpils Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi.

Iegūstamā grāds: tulks, tulkotājs, profesionālais maģistra grāds tulkošanā.

Uzņemšanas prasības:

 • bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā;
 • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
 • ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

Programmas direktore:

Mg. paed. lektore Diāna Ozola

E-pasts: diana.ozola@du.lv

Tālrunis: 65424238

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Programma sagatavo tulkus un tulkotājus. Apgūstot mutvārdu tulkošanu studenti trenē savu atmiņu, runas uztveršanu ar dzirdi, aktīvi apgūst oratora mākslu. Savukārt apgūstot rakstveida tulkošanu studenti mācās dziļāk saprast tekstu, ieceri un autora mērķi.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaurs tulkošanā

Iegūstamā kvalifikācija: tulks, tulkotājs

Kvalifikācijas līmenis : 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studenti saņem Eiropas konsorcija ECL sertifikātu, kas apstiprina svešvalodas zināšanu līmeni (http://www.ecl-test.com).

Programmas direktore prof. Dr. philol. E. Arhangeļska

Lomonosova 4 – 313.kab., Rīga, LV-1019

Tālr.: +371 67100550

Mob.: +371 29159781

E-pasts: emma.arhangelska@bsa.edu.lv

http://bsa.edu.lv/programs/progr_tulk_lv.html

Ekonomikas un kultūras augstskola (UZŅEMŠANA SLĒGTA)

Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” mērķis ir sagatavot kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi šodienas darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties, gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

– vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

– pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas
vēlākajos posmos.

Studiju programmas direktore: Larisa Turuševa

https://www.augstskola.lv/?parent=77&lng=lva

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lietišķā komunikācija un tulkošana”, studiju virziens “Tulkošana”

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildu punkti:

 1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, ekonomikā – 1 punkts (par katru).
 2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā,
  svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par
  katru).
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents – 1,5 punkti.

Programmas direktore: Mārīte Opincāne, mariteo@tvnet.lv

https://www.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=14

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Surdotulks” (valsts apmaksāta programma)

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās.

Piešķiramā kvalifikācija un izglītības dokuments:

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4. kvalifikācijas līmenis, surdotulka kvalifikācija

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:

Vidējā izglītība (pabeigtas 12 klases)

Kontakti:

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508, koledza@siva.gov.lv


Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”: atskats

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiKonference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”: atskats

Piektā studentu un pētnieku konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” nu ir aizvadīta. Atskatāmies uz pieredzēto!

Trijās sesijās noklausījāmies tulkošanas nozares jaunumus kā vietējā, tā ES un Lietuvas kontekstā, uzzinājām, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas mutiskajiem tulkiem, iedziļinājāmies dažādu jomu terminoloģijas problēmās. Tāpat iepazinām lamuvārdu, multilingvālu tekstu un reklāmtekstu tulkošanas īpatnības, brīnījāmies par mašīntulkošanas attīstību un dzirdējām vēl daudz kā interesanta.

Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17.05.2019. ES mājā.

Konferencē līdztekus runātājiem no Latvijas piedalījās arī viešņa no kaimiņvalsts Lietuvas – Monika Matulevičiūtė. Valodu barjeru palīdzēja pārvarēt lieliskie tulki Liene Bramane, Katri Alvare, Artūrs Valters Freibergs, Anna Beļeviča un Elīna Vorobjova, kuriem īpaša pateicība no Monikas.

Sev noderīgās informācijas piefiksēšanā izmantojām ES mājas nodrošinātos piederumus, bet starpbrīžos mielojāmies ar “Mū Catering” sagādātajiem gardumiem, kurus varējām nodrošināt, pateicoties SIA “Amplexor Latvia” atbalstam. Dāvanas runātājiem sarūpēja ViaLibera SIA.

Lai ikviens varētu vēlreiz iepazīties ar noderīgajām konferences tēmām, LU Akadēmiskais apgāds ar Latvijas Universitātes atbalstu ir sagatavojis konferences tēžu kopsavilkumu, kas ir pieejams gan internetā, gan drukātā formātā (ja vēlaties taustāmu eksemplāru, sazinieties ar mums, rakstot uz info@lttb.lv).

Pateicamies visiem apmeklētājiem, runātājiem, tulkiem un atbalstītājiem!


Tīklošanās un diskusiju vakars “Darbs ārštatā: kā sevi pasargāt”

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiTīklošanās un diskusiju vakars “Darbs ārštatā: kā sevi pasargāt”

Aicinām uz kārtējo biedru un interesentu tīklošanos. Šoreiz par tēmu, kādus priekšdarbus veikt, lai pasargātos no nemaksātājiem, un ko darīt, ja tomēr darbs ir izdarīts, bet samaksas kā nav, tā nav. Dalīsimies pieredzē, diskutēsim un apkoposim labo praksi.

KAD: 31. maijs plkst. 18.00.
KUR: kafejnīca “Rocket Bean Roastery” Rīgā, Miera ielā 29/31

Vietu skaits ierobežots – piesakieties, rakstot e-pastu uz info@lttb.lv vai ziņu vietnē Facebook.

Laipni aicināti ne tikai biedri, bet arī citi interesenti!


Seminārs par krievu valodas interpunkciju un gramatiku 13. maijā

Posted on by Administrator in Jaunumi, Semināri Komentāri ir izslēgtiSeminārs par krievu valodas interpunkciju un gramatiku 13. maijā

Šī gada 13. maijā ir paredzēts seminārs par sarežģītākiem gramatikas un interpunkcijas jautājumiem krievu valodā. Semināru vadīs Latvijas Universitātes docente Nadežda Kopoloveca. Seminārā paredzētas atbildes uz apmeklētājus interesējošiem jautājumiem. Interesentus lūdzam iesūtīt jautājumus uz LTTB e-pastu info@lttb.lv.

Seminārs notiks LU HZF, Visvalža ielā 4a, 402. telpā. 13. maijā no plkst. 18.00 līdz 20.00.

Dalība seminārā ir bezmaksas. Lūgums pierakstīties uz semināru, rakstot uz info@lttb.lv.


Seminārs “Interpunkcija un gramatika: sarežģītāki gadījumi” 15. aprīlī

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiSeminārs “Interpunkcija un gramatika: sarežģītāki gadījumi” 15. aprīlī

Šī gada 15. aprīlī ir paredzēts seminārs par sarežģītākiem gramatikas un interpunkcijas jautājumiem. Semināru vadīs Latvijas Universitātes asociētā profesore Ilze Lokmane. Seminārā paredzēti divi praktiski uzdevumi un atbildes uz apmeklētājus interesējošiem jautājumiem. Interesentus lūdzam iesūtīt jautājumus uz LTTB e-pastu info@lttb.lv.

Seminārs notiks LU HZF, Visvalža ielā 4a, 402. telpā. 15. aprīlī no plkst. 17.00 līdz 20.00.

Dalība seminārā ir bezmaksas. Seminārs notiek ar uzņēmuma “Amplexor” atbalstu.

Lūgums pierakstīties uz semināru, rakstot uz info@lttb.lv.


15. martā notiks seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem-2”

Posted on by Administrator in Jaunumi, Semināri Komentāri ir izslēgti15. martā notiks seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem-2”

15. martā interesentiem būs iespēja noklausīties lekcijas turpinājumu, kurā protokola jautājumi tiks aplūkoti padziļinātāk.
Apmeklētāji tiek aicināti uz semināru sagatavot nelielu mājasdarbu: 2-3 minūšu ilgu uzstāšanos ar vai bez vizuālajiem palīglīdzekļiem. Prezentācijai jābūt īsai un kodolīgai, tajā jāizklāsta problēma un jāieinteresē auditorija. Lūgums prezentāciju nelasīt.
Seminārā noklausīsimies dažas no dalībnieku sagatavotajām prezentācijām un kopīgi analizēsim.

Semināru vada LR Saeimas Kancelejas ilggadēja Protokola nodaļas vadītāja, tulce Inese Pētersone.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekšējais pieraksts ir obligāts (rakstot uz info@lttb.lv).
Dalības maksa: 20 EUR, LTTB biedriem un tulkošanas programmu studentiem: 12 EUR.


Seminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem” 2019. gada 8. martā

Posted on by Administrator in Jaunumi, Semināri Komentāri ir izslēgtiSeminārs “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem” 2019. gada 8. martā

Īpaša iespēja LTTB biedriem un draugiem piedalīties LR Saeimas Kancelejas ilggadējas Protokola nodaļas vadītājas Ineses Pētersones seminārā tulkošanas speciālistiem “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem”, kas notiks 2019. gada 8. martā, plkst. 18.

Pasākumā būs iespēja dziļāk iepazīt kulturālas uzvedības jēdzienus, problēmas etiķetes apguvē, diplomātiskā protokola lietošanu un šodienas aktualitātes.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekšējais pieraksts ir obligāts (rakstot uz info@lttb.lv).
Dalības maksa: 20 EUR, LTTB biedriem un tulkošanas programmu studentiem: 12 EUR.


Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17. maijā

Posted on by Administrator in Jaunumi, Semināri Komentāri ir izslēgtiKonference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17. maijā

Studenti, jaunie un pieredzējušie pētnieki ir aicināti piedalīties 5. pētnieku un studentu konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Dalībnieka pieteikumu un tēzes (līdz 2400 rakstzīmēm) lūdzam sūtīt konferences organizatoriskajai komitejai (pa e-pastu info@lttb.lv) līdz 2019. gada 6. maijam.

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču.

Konference „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” notiks 2019. gada 17. maijā Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīga.