Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība- Part 33

OPTIMALE symposium, Rennes 2 University, 6 June 2013

Posted on by Administrator in News Leave a comment

OPTIMALE symposium: Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge

Rennes 2 University, as the coordinator of the OPTIMALE project, is organising an international symposium “Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge“ on 6 June 2013. OPTIMALE (www.translator-training.eu) is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries and aims to act as a vehicle and stimulus for innovation and high quality in the training of professional translators. The aim of this event is to look at some of the issues discussed within the OPTIMALE project.

The OPTIMALE symposium will take place one day ahead of the final OPTIMALE project meeting scheduled for June 7 2013, where the project outcomes will be presented to all our stakeholders and to the wider world.

Should you have any queries regarding this event, please do not hesitate to contact Daniel Toudic (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) or Kelly Falaise, the project manager (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers


Симпозиум OPTIMALE, Университет Rennes 2, 6 июня 2013 г.

Posted on by Administrator in Новости Leave a comment

Симпозиум OPTIMALE: Оптимизация человеческого фактора при переводе: преодоление трудностей, связанных с технологией

Университет Rennes 2 – координатор проекта OPTIMALE 6 июня 2013 года организует международный симпозиум  “Оптимизация человеческого фактора при переводе: преодоление трудностей, связанных с технологией“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) – это академическая сеть Эразмус, включающая в себя 70 партнеров из 32 европейских стран, которая продвигает и стимулирует инновации и высокое качество обучения профессиональных переводчиков. Целью этого мероприятия является обсуждение некоторых вопросов, которые обсуждались в ходе реализации проекта OPTIMALE.

Симпозиум OPTIMALE будет организован накануне заключительной встречи проекта OPTIMALE, которая пройдет 7 июня 2013 года и на которой всем заинтересованным лицам и широкой публике будут представлены результаты проекта.

Если у вас есть вопросы по поводу этого мероприятия, обращайтесь к Даниелю Тудику Daniel Toudic (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) или руководителю проекта Келли Фалез (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers


Семинар “Навыки публичных выступлений”

Posted on by Administrator in Семинары Leave a comment

4 декабря 2012 года в 18:30 LTTB организует семинар “Навыки публичных выступлений”. Главные темы: виды речей и мероприятий, работа с аудиторией, работа с международной аудиторией, наиболее частые ошибки и как их избежать. Семинар предназначен для тех, кто хочет улучшить свои навыки выступлений. Семинар пройдет в помещении “Latvijas pilsoniskā alianse” по адресу: улица Гертрудес 19/21. Запись на семинар по электронной почте info@lttb.lv.


Seminārs “Publiskās runas iemaņas”

Posted on by Administrator in Seminari Leave a comment

2012. gada 4. decembrī plkst. 18:30 LTTB rīko semināru “Publiskās runas iemaņas”. Galvenās tēmas: runu un pasākumu veidi, darbs ar auditoriju, darbs ar starptautisku auditoriju, biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Seminārs domāts ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savas runas prasmes. Seminārs notiks Latvijas pilsoniskās alianses telpās Ģertrūdes ielā 19/21. Lai pieteiktos, rakstiet uz info@lttb.lv.


OPTIMALE simpozijs, Rennes 2 Universitāte, 2013. gada 6. jūnijā.

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

OPTIMALE simpozijs: Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana

Rennes 2 Universitāte, kas ir OPTIMALE projekta koordinators, 2013. gada 6. jūnijā rīko starptautisku simpoziju “Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) ir Erasmus akadēmiskais tīkls, kas ietver 70 partnerus no 32 Eiropas valstīm un kas virza un stimulē inovācijas un profesionālo tulkotāju augsto apmācības kvalitāti. Šī pasākuma mērķis ir apspriest dažus jautājumus, kas tika aktualizēti OPTIMALE projekta īstenošanas gaitā.

OPTIMALE simpozijs notiks pirms OPTIMALE projekta nobeiguma sanāksmes, kas paredzēta 2013. gada 7. jūnijā un kuras laikā visām iesaistītajām pusēm un plašai publikai tiks prezentēti projekta rezultāti.

Ja Jums rodas jautājumi par pasākumu, lūdzu, sazinieties ar Danielu Tudiku (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) vai projekta vadītāju Keliju Falēzi (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers


Календарь мероприятий LTTB на 2012 год

Posted on by admin in Семинары Leave a comment

 

14 ноября 2012 г. в 18:00 Правовые аспекты работы переводчиковЕкатерина Челнова, юрисконсульт LTTBДискуссия за чашкой кофе
24 ноября 2012 г. в 10:00 Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia Лена Шкуридина, компания „Caterpillar”, БельгияДискуссия за чашкой кофе
4 декабря 2012 года в 18:30 Навыки публичных выступленийЛаура Блейдере, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
11 декабря 2012 года в 18:00 Устный перевод – мифы и реальностьСеминар специалистам бюро переводов для улучшения понимания нюансов устного переводаЛаура Блейдере, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
20 декабря 2012 года в 18:00 Перевод христианских мероприятийИлга Синявска, Хелена ГизелезаДискуссия за чашкой кофе и празднование Рождества


24 ноября 2012 года в 10:00 семинар
 “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”

24 ноября 2012 года LTTB организует семинар о терминологии, используемой в логистике, и анализе ССВУ переводческой отрасли. Семинар пройдет на английском языке. Адрес: бульвар Райня 1, 2-й этаж (помещения “Polyglot skola”).  http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/

14 ноября 2012 года в 18:00 “Правовые аспекты работы переводчиков”

14 ноября 2012 года LTTB организует встречу с юрисконсультом общества о правовых аспектах работы переводчиков. Присылайте интересующие вас вопросы и темы на info@lttb.lv. Семинар пройдет в помещении Факультета гуманитарных наук ЛУ, ул. Висвалжа 4а – 409.


LTTB pasākumu kalendārs 2012. gadam

Posted on by admin in Seminari Leave a comment
2012. gada 14. novembrī plkst. 18:00 Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti Jekaterina ČelnovaLTTB juriskonsulte Diskusija pie kafijas galda
2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia Ļena Škuridina, uzņēmums „Caterpillar”, Beļģija Diskusija pie kafijas galda
2012. gada 4. decembrī plkst. 18:30 Publiskās runas iemaņas Laura Bleidere, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
2012. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Mutiskā tulkošana – mīti un realitāte. Seminārs tulkojumu biroju speciālistiem izpratnes padziļināšanai par mutisko tulkošanu Laura Bleidere, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
2012. gada 20. decembrī plkst. 18:00 Kristīgo pasākumu tulkošana Ilga Siņavska, Helēna Gizeleza Diskusija pie kafijas galda un Ziemassvētku svinēšana

 

2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 seminārs “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”

2012. gada 24. novembrī LTTB rīko semināru par loģistikas terminoloģiju un tulkošanas jomas SWOT analīzi. Seminārs notiks angļu valodā.  Adrese: Raiņa bulvāris 1, 2.st. (“Polyglot skola” telpās). Karte ir atrodama šeit http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/

2012. gada 14. novembrī plkst. 18:00 “Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti”

2012. gada 14. novembrī LTTB rīko tikšanos ar biedrības juriskonsulti par tulku/tulkotāju darba tiesiskajiem aspektiem. Sūtiet jūs interesējošos jautājumus un tēmas jau tagad uz info@lttb.lv. Seminārs notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās, Visvalža ielā 4a, 409. telpā.


Стандарты профессии переводчика

Posted on by Administrator in Статьи Leave a comment

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulka statusā strādājošie prot sniegt pakalpojumus starptautiskajās konferencēs, vietējo iestāžu organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos. Tulks var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, starp tām biznesa firmās, Eiropas Savienības organizētajos birojos gan Latvijā, gan ārzemēs. Tulks var tulkot lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas. Šīs profesijas pārstāvji ir apguvuši mutiskās tulkošanas iemaņas (tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu).

Tulks

Tulkotajs: šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju. Tulkotājs spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekļus.

Tulkotajs

Avots: http://www.niid.lv/


Tulka un tulkotāja profesijas standarti

Posted on by Administrator in Raksti Leave a comment

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulki sniedz pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo iestāžu organizētās sanāksmēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju līdzdalību, var tulkot arī lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas Tulki var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, tostarp uzņēmumos, Eiropas Savienības institūcijās un pārstāvniecībās  gan Latvijā, gan ārzemēs.  Šīs profesijas pārstāvji ir apguvuši mutiskās tulkošanas iemaņas (tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu).

Tulks

Tulkotājs: šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju. Tulkotājs spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekļus.

Tulkotajs

Avots: http://www.niid.lv/


„Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с латвийскими ВУЗами ищет лучшего молодого переводчика 2012 года

Posted on by Administrator in Новости Leave a comment

Уже пятый год подряд „Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с пятью латвийскими ВУЗами – Даугавпилсским Университетом, Высшей школой экономики и культуры, Латвийской академии культуры, Латвийским Университетом и Вентспилсской высшей школой – объявляет конкурс молодых переводчиков для студентов ВУЗов „Лучший молодой переводчик 2012” для повышения интереса студентов к профессии переводчика. Конкурс пройдет в два отборочных этапа, во время которых студентам предлагается переводить тексты с английского, французского и немецкого на латышский язык.

Read more