Kur studēt tulkošanu

Latvijā ir vairākas valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā apgūt tulka, tulkotāja un sudrotulka profesiju. Mēs apkopojām informāciju par studiju programmu saturu, uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmeniem.

luLatvijas Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju. Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Programmas studiju virzieni: angļu/latviešu/angļu, vācu/latviešu/vācu, franču/angļu/latviešu

Studiju vietu skaits: budžeta – 30, maksas – 25

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Iestājeksāmeni: 16., 17. jūlijā

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv,

Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842

http://www.hzf.lu.lv/programmas/profesionalasmagistra/

Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Profesionālā maģistra studiju programma Konferenču tulkošana ir pilna laika divgadīga maģistra programma, kuras nepieciešamību nosaka mūsdienu lielais pieprasījums pēc augsti kvalificētiem tulkiem ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās. Programma veidota sadarbībā ar ES ekspertiem.
Programmu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta tulku dienesti. Labākajiem studentiem pieejamas vienreizējas Eiropas stipendijas (2000 eiro), nodarbībās pedagoģiskās palīdzības formā regulāri viesojas EK Tulku dienesta pārstāvji. Iespējamas vizītes Briseles institūcijās. Programmas beidzēji piedalās Eiropas institūciju tulku akreditācijas eksāmenā.

Apakšprogrammas: angļu – latviešu : latviešu – angļu; angļu – vācu – latviešu : latviešu – angļu – vācu; angļu – franču – latviešu : latviešu – angļu – franču.

Studiju vietu skaits: budžeta – 19, maksas – 15

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums, intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV).

Iestājeksāmeni: 15., 16. jūlijā

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktors: prof. Andrejs Veisbergs, e-pasts: Andrejs.Veisbergs@lu.lv,

Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842

http://www.hzf.lu.lv/programmas/profesionalasmagistra/

ventaVentspils Augstskola

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodāun “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā“: budžeta – 40, maksas – 20

Studiju vietu skaits programmā “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”: budžeta – 10, maksas – 5

Uzņemšanas prasības: prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni: Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis).

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā” reflektantu kopējais vērtējums veidojas no divām daļām:

1) centralizētā eksāmena angļu valodā kopvērtējuma (80%),

2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā” reflektantu kopējais vērtējums veidojas no divām daļām:

1) centralizētā eksāmena vācu vai angļu valodā (pēc reflektanta izvēles) kopvērtējuma (80%),

2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).

Iestājpārbaudījumi notiks 2013.gada 16.jūlijā

Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”.

Studiju vietu skaits programmā “Juridisko tekstu tulkošana”: budžeta – 20, maksas – 5

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni:

− profesionālo bakalaura grādu tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai

− akadēmisko bakalaura grādu citā zinātņu nozarē, pabeidzot jebkuru trīsgadīgu studiju programmu un viengadīgu profesionālo studiju programmu tulkošanā (kopā četri studiju gadi) vai

− jebkuru profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Iestājpārbaudījums notiks 2013. gada 16.jūlijā.

Kontakti: http://venta.lv/studijas/tulkosanas-studiju-fakultate/kontakti/

rtuRīGAS tehniskā universitāte

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” tiek realizēta RTU Lietišķās valodniecības institūtā Rīgā un absolventiem tiks piešķirts profesionālā bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija.

Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: CE svešvalodā (angļu vai vācu) un latviešu valodā.

Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Maģistra profesionālo studiju programmu “Tehniskā tulkošana” ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Iegūstamais grāds: Maģistra profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.

Pieteikšanās studijām 2012./2013. mācību gadā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās sāksies 2012. gada jūlijā

Rīga, Kaļķu iela 1–121. telpa,

tālrunis 67089319, e-pasts: uznemsana@rtu.lv.

http://lvi.rtu.lv/lat/content/uznemsana

duDaugavpils Universitāte

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi.

Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds: tulks, tulkotājs, profesionālais maģistra grāds tulkošanā.

Uzņemšanas prasības:

– bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā;

– konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;

– ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto

iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

Iestājpārbaudījumi: 06. augustā

Programmas direktore: Mg. paed., lektore Diāna Ozola

e-pasts: diana.ozola@du.lv

tālrunis: 65424238

DU Studiju daļā

tālr. 65421198, 65421017

http://www.du.lv/lv/fakultates/hf

bsaBaltijas Starptautiskā Akadēmija

Programma sagatavo tulkus un tulkotājus. Apgūstot mutvārdu tulkošanu studenti trenē savu atmiņu, runas uztveršanu ar dzirdi, aktīvi apgūst oratora mākslu. Savukārt apgūstot rakstveida tulkošanu studenti mācās dziļāk saprast tekstu, ieceri un autora mērķi.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionālais bakalaurs tulkošanā, tulka, tulkotāja kvalifikācijas (5.līmeņa profesionālā kvalifikācija).

Apgūstamās valodas: angļu, vācu, latviešu, krievu, spāņu, franču

Studenti saņem Eiropas konsorcija ECL sertifikātu, kas apstiprina svešvalodas zināšanu līmeni (http://www.ecl-test.com).

Programmas direktore asoc. prof., Dr. philol. E. Arhangeļska

Lomonosova 4 – 210.kab., Rīga, LV-1019

Tālr.: +371 67100550

Mob.: +371 29159781

E-pasts: e- mail: emma.arhangelska@bsa.edu.lv

http://bsa.edu.lv/programs/progr_tulk_lv.html

ekaEkonomikas un kultūras augstskola

Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” mērķis ir sagatavot kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi šodienas darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties, gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”. Iegūstama kvalifikācija: tulks, tulkotājs.

Uzņemšanas prasības: vispārējā vidējā izglītība

Pieteikuma iesniegšana: 8.jūlijs – 17.augusts

Rezultātu paziņošana: 17.augusts

Programmas direktore: docente, mg.izgl.vad. Zane Veidenberga

e-pasts: zane.veidenberga@eka.edu.lv

tālrunis: +371 20040787

http://eka.edu.lv/public/29832.html

raRĒZEKNES AUGSTSKOLA

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulks referents”

Programmas absolventu iespējas:

  • strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija.

Budžeta vietas: 20

Uzņemšanas prasības:

  • Divi centralizētie eksāmeni:
  • svešvaloda (angļu/vācu)
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Programmas direktore: Dr.philol., docente Mārīte Opincāne

E-pasts: mariteo@tvnet.lv

http://www.ru.lv/studijas/studiju_programmas/ra_istenotas_studiju_programmas/16/

sppaStarptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Profesionālā studiju programma

  • Tulks-tulkotājs;
  • Tulks-referents.

 

Uzņemšanas noteikumi: tulku fakultātē tiek uzņemtas personas ar vidējo un augstāko izglītību. Tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā (A, B, C, D, E) un dzimtajā valodā.

Iestājpārbaudījumi

  • prasmju strādāt ar datoru diagnosticēšana;
  • reflektanta personības īpašību noteikšana.

 

Maģistrantūras programmā „Tulkošanas metodika un prakse”

Maģistrantūras programma dod iespēju padziļināt tulkošanas iemaņas un prasmes no/uz šādām valodām: angļu/vācu/latviešu/krievu/franču.

Multilingvālā tulkošana tiek piedāvāta šādās valodās: vācu/angļu/latviešu/krievu/franču.

Uzņemšanas noteikumi: tulku fakultātē tiek uzņemtas personas ar augstāko izglītību (ar tulka/tulkotāja kvalifikāciju). Paredzēta testēšana un intervija svešvalodā.

Tulku fakultāte – Svetlana Mihailova

Bruņinieku 65, 314.kab. Rīga, LV-1050

telefons: 67506257

pieņemšanas laiks: ceturtdienās plkst. 15.30 – 17.00.

e-pasts: lingva@sppa.lv

http://www.sppa.lv/lv/translators.html

staSociālo tehnoloģiju augstskola

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks-tulkotājs”

Studiju programmas mērķis: Sagatavot Latvijas un ES darba tirgū pieprasītus, augsti kvalificētus tulkus-tulkotājus, kuri, apgūstot nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas, ir spējīgi produktīvi un kvalitatīvi stādāt izvēlētajā profesijā privātajās un valsts institūcijās un ir motivēti un sagatavoti izglītības papildināšanai visa darba mūža garumā.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionāla bakalaura grāds tulkošanā, kvalifikācija – tulks-tulkotājs.

Uzņemšanas prasības: jāiesniedz divi no trim sertifikātiem par CE nokārtošanu:  latviešu valoda, svešvaloda vai informātika.

Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV – 1048

tālr.: 67461281, 67461001

fakss: 67461281

e-pasts: sta@sta-edu.lv

http://www.sta-edu.lv/lv/profesion-l-s-bakalaura-studiju-programmas-lat-menu/tulks-tulkot-js-bak-menu/programmas-apraksts-bak-tulkotajs-menu.html

sivaSociālās integrācijas valsts aģentūra

Izglītības programma „Surdotulks”

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās.

Iegūstamā kvalifikācija: surdotulks

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4.kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība, 12 klases

Finansējums: personām ar vidējo izglītību valsts budžeta finansējums

Slokas iela 61, Jūrmala

tālrunis 67811757

http://www.siva.gov.lv/surdotulks.html

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.